Amazing 5 tips Who invented the train

Amazing 5 tips Who invented the train ரயிலை கண்டுபிடித்தது யார்..! முதல் ரயிலை 1804இல் ரிச்சர்ட் ட்ரெவிதிக் உருவாக்கினார் பொறியாளர் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்,இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் சுரங்கப் பொறியாளர். முதல் முதலில் சிறிய அளவில் நீராவி என்ஜினை உருவாக்கி … Read More